Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU

www.angelikamirek.com

Ten dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe, które podają Państwo w związku z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem www.angelikamirek.com, dokonywaniem za jego pośrednictwem rejestracji i zakupu dostępu do Zajęć oraz w związku z kontaktem z jego administratorem. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 1. Definicje
 2. [Terminy] Poniżej wymienione słowa mają na potrzeby tego dokumentu następujące znaczenie:
  1. Administrator –administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Angelika Mirek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH” pod adresem: ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, NIP: 5471984300, adres e-mail do kontaktu: kontakt@angelikamirek.com, tel.: 785-195-282 czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 15:00.
  1. Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby przeglądającej Serwis, które umożliwiają przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych na urządzeniu, w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, monitorowania ruchu w Serwisie i pozyskiwania w ten sposób informacji o sposobie korzystania z Serwisu, co służy potrzebom analitycznym i statystycznym Administratora.
  1. Dane Osobowe –są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  1. Polityka Prywatności – ten dokument.
  1. Regulamin – regulamin Serwisu www.angelikamirek.com, dostępny pod adresem https://angelikamirek.com/regulamin/, określający warunki i zasady korzystania z niego, warunki świadczenia drogą elektroniczną Usług za pośrednictwem Serwisu oraz zasady zawierania na odległość umów dotyczących Zajęć.
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które formułuje obowiązki Administratora i Państwa uprawnienia.
  1. Serwis – Serwis Administratora dostępny pod adresem www.angelikamirek.com, za pośrednictwem którego świadczone są drogą elektroniczną Usługi, wiążące się z możliwością przetwarzania Danych Osobowych.
 3. [Pojęcia zdefiniowane w Regulaminie] Pozostałe terminy zapisane dużą literą, jeżeli kontekst wyraźnie nie stanowi inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 4. Kontakt
 5. [Dane adresowe] Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby Administratora, tj.: „ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH”, ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, mailowo na adres e-mail do kontaktu: kontakt@angelikamirek.com.
 6. [Kontakt telefoniczny] Z Administratorem można się skontaktować również telefonicznie pod numerem telefonu 785 195 282. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 15:00.
 7. [Dopisek] W przypadku kontaktu w sprawie przetwarzania Danych Osobowych prosimy, żeby w miarę możliwości zamieścić w tytule wiadomości e-mail lub jako adnotację na kopercie słowa „Dane Osobowe” lub podobne oznaczenie wskazujące na sprawę dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych.
 8. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
 9. [Kategorie Danych] Administrator przetwarza Dane Osobowe podawane:
  1. w trakcie rejestracji w Serwisie, obejmujące imię, nazwisko, adres mailowy oraz ewentualnie informacje dodatkowe dobrowolnie wskazane przez Państwa (takie jak np. płeć);
  1. w ramach Konta – takie jak data urodzenia, adres korespondencyjny, dane osoby trzeciej do kontaktu;
  1. w związku ze składaniem reklamacji – obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji (pocztowy lub e-mail);
  1. w związku z podejmowanym z Właścicielką kontaktem – takie Dane Osobowe mogą obejmować imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail;
  1. w związku z ewentualną realizacją indywidualnych celów w ramach prowadzonych Zajęć – takie Dane Osobowe mogą obejmować dane dotyczące wagi, wzrostu, wieku, przebytych chorób bądź kontuzji wpływających na możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej i modelu pracy zawodowej.
 10. [Dane Osobowe osób trzecich] Jeżeli w Serwisie podawane są jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), musi to następować jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i za zgodą i wiedzą tych osób.
 11. [Cel przetwarzania] Administrator przetwarza Dane Osobowe:
  1. przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego – w celu wykonania umowy o prowadzenie Konta; podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o prowadzenie Konta (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
  1. przekazane (wypełnione) w ramach Konta – podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również w celach statystycznych i analitycznych – na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą, udzielanej w ramach ustawień Konta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. przekazane w związku z dokonaniem zakupu dostępu do Zajęć oraz rejestracją na Zajęcia i korzystaniem z Zajęć oraz Serwisu – w celu wykonania umowy o dostęp do Zajęć; podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o dostęp do Zajęć (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celach statystycznych i analitycznych – na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą, udzielanej w ramach ustawień Konta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. przekazane w związku z zamówieniem usługi dostarczania newslettera – w celu wykonania usługi dostarczania newslettera, na podstawie zgody osoby zainteresowanej otrzymywaniem newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. przekazane w związku ze złożeniem reklamacji – w celu jej rozpatrzenia; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości ustosunkowania się do reklamacji i wykonania obowiązku prawnego udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. przekazane w związku z podejmowanym z Właścicielką kontaktem – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w celach analitycznych i statystycznych; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości realizowania komunikacji z osobami zgłaszającymi się z zapytaniami do Administratora;
  1. przekazywane w związku z ewentualną realizacją indywidualnych celów w ramach prowadzonych Zajęć – w celu optymalnego dobrania ćwiczeń oraz bezpiecznego realizowania Zajęć; podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą.
 12. [Dalsze podstawy przetwarzania] Podane Dane Osobowe mogą być także przetwarzane po zakończeniu umowy o dostęp do Zajęć i zamknięciu Konta w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, bądź w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu. W takim przypadku podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 13. [Dobrowolność] Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym do Serwisu jako wymagane jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta oraz zawarcia umowy o dostęp do Zajęć, jak również w celu otrzymywania newslettera, wobec czego niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tych umów oraz Usług. Podanie danych wskazanych w Regulaminie jako niezbędne do złożenia reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.
 14. Czas przechowywania Danych Osobowych
 15. [Okres przechowywania] Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie Usług dotyczących prowadzenia Konta oraz dostępu do Zajęć. Po zakończeniu trwania umowy o prowadzenie Konta lub dostępu do Zajęć, Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z zawarciem i wykonaniem tych umów. Dane Osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z zawarciem umów.
 16. [Zgoda] Dane Osobowe przetwarzane w związku z udzieleniem zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zamknięcia Serwisu lub rezygnacji ze świadczenia Usługi, której zgoda dotyczy.
 17. [Przedłużenie] Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 18. [Usunięcie lub anonimizacja] Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 19. Odbiorcy danych
 20. [Odbiorcy – Fitssey] Odbiorcą Danych Osobowych jest Grzegorz Tomasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „lightenbody Grzegorz Tomasik” przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 7532294721, dostawca narzędzi i oprogramowania Fitssey, przy pomocy którego prowadzony jest Serwis. Przekazywane mu są Dane Osobowe na potrzeby zawarcia i wykonania umów dotyczących prowadzenia Konta oraz dostępu do Zajęć, jak również dostarczania newslettera.
 21. [Inni odbiorcy] Odbiorcami Danych Osobowych są także podmioty, z których Administrator korzysta w związku ze świadczeniem Usług, w szczególności dostawcy usług IT (e-mail, hosting) oraz przedsiębiorstwa realizujące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i doradcze.
 22. [Przekazanie poza EOG] Dane Osobowe Uczestników w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, w celu wykonania umowy z osobą, której Dane Osobowe dotyczą bądź za jej zgodą.
 23. Prawa osoby, której dane dotyczą
 24. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;
  1. prawo do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych;
  1. prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
  1. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych;
  1. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadku, w którym takie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  1. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 25. [Wykonywanie uprawnień] Uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO, które określają szczegółowo warunki i zakres korzystania z wymienionych uprawnień i ograniczenia w korzystaniu z nich.
 26. Cookies
 27. [Cookies jako dane osobowe] Cookies nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez Cookies (np. adres IP), mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić Dane Osobowe, wtedy ich administratorem jest Administrator.
 28. [Podstawa przetwarzania] Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa powyżej, w przypadku Cookies instalowanych za zgodą osoby odwiedzającej Serwis, jest zgoda takiej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku Cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu Serwisu Użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 29. [Usuwanie Cookies] Cookies po upływie okresu swojej ważności, uzależnionego od przeznaczenia, zostają automatycznie usunięte wraz z zawartymi w nim danymi. Przed upływem okresu ważności Cookies można samodzielnie usunąć Cookies ze swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.
 30. [Zgoda na Cookies] Za wyjątkiem Cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika Serwisu usług drogą elektroniczną, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, zapisywanie na urządzeniu Cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Udzielenie i wycofanie zgody, jak również określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym ich całkowite blokowanie, następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie zablokowania Cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, może on ze względów technologicznych nie funkcjonować prawidłowo.
 31. [Rodzaje Cookies] Administrator w ramach Serwisu korzysta z następujących rodzajów Cookies:
  1. Cookies Techniczne, służące do tego, żeby umożliwić przeglądanie Serwisu, zapewnić jego bezpieczeństwo i umożliwić dostęp do usług świadczonych w Serwisie; ważność takich Cookies jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja, a w przypadku ich zablokowania możliwa jest utrata możliwości wyświetlania Serwisu lub korzystania z usług dostępnych za jego pośrednictwem;
  1. Cookies służące badaniu oglądalności witryn, które umożliwiają uzyskanie statystyk odwiedzin; ważność takich Cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy, a ich zablokowanie nie ma wpływu na korzystanie z Serwisu.
 32. Dodatkowe informacje
 33. [Google Analytics] Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje Cookies przechowywane na komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP, co oznacza, że adres IP konkretnego Użytkownika Serwisu zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania Serwisu przez Użytkownika, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z Użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi Danymi Osobowymi zbieranymi przez Google.
 34. [Dodatek] Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 35. [Web beacons] W ramach Serwisu mogą być również gromadzone dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 36. [Adres IP] Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników Serwisu, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych oraz administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek Danymi Osobowymi Użytkowników.
 37. Postanowienia końcowe
 38. [Profilowanie] Dane Osobowe nie będą profilowane.
 39. [Bezpieczeństwo] Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, w szczególności Dane Osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy są szyfrowane.
 40. [Zmiany] Polityka Prywatności może podlegać zmianom.
 41. [Data] Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.