Regulamin

REGULAMIN SERWISU

www.angelikamirek.com

 • Postanowienia ogólne
 1. [Regulamin] Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.angelikamirek.com (dalej: „Serwis”), warunki świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Usługi”) oraz zasady zawierania na odległość umów dotyczących lekcji pilates online, szkoleń lub warsztatów przewidzianych w grafiku udostępnianym w ramach Serwisu (dalej: „Zajęcia”).
  1. [Zapoznanie się] Każda osoba przed skorzystaniem z Serwisu powinna zapoznać się z Regulaminem.
  1. [Ustawa] W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
  1. [Właścicielka] Właścicielką i administratorem Serwisu jest Angelika Mirek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH” pod adresem: ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, NIP: 5471984300, REGON 121227715, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego dla spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (na dzień sporządzenia Regulaminu – przez Ministra Rozwoju), adres e-mail do kontaktu: kontakt@angelikamirek.com, tel.: 785-195-282 czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 15:00 (dalej: „Właścicielka”).
  1. [Użytkownik] Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, w tym klienci, o których mowa w ustępie poniżej lub osoby działające w imieniu klientów niebędących osobami fizycznymi.
  1. [Klient] Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawiera z Właścicielką na odległość umowę dotyczącą prowadzenia konta bądź udziału w Zajęciach. W przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu takich Klientów, z chwilą rejestracji w Serwisie oświadczają, że są upoważnieni do działania w imieniu takich Klientów i odpowiadają w tym zakresie wobec Właścicielki.
  1. [Polityka Prywatności] Zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług świadczonych w jego ramach, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://angelikamirek.com/polityka-prywatnosci-2/  (dalej: „Polityka Prywatności”).
  1. [Zakaz] Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest w ramach korzystania z Serwisu podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, jak również dostarczanie treści bezprawnych w ramach Serwisu. Treściami bezprawnymi są w szczególności treści naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje lub dobra osobiste Właścicielki oraz osób trzecich.
  1. [Wymagania techniczne] Korzystanie z Serwisu wymaga:
   1. komputera osobistego lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon;
   1. prawidłowo skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej;
   1. dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może powodować naliczanie kosztów przez dostawcę sieci Internet. Są to koszty niezwiązane z korzystaniem z Usług i nie są pobierane przez Właścicielkę;
   1. do założenia konta w Serwisie oraz dokonania zakupu dostępu do Zajęć niezbędne jest także posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  1. [Wymagania techniczne dotyczące Zajęć] Niezależnie od wymagań opisanych w ustępie poprzedzającym, korzystanie z Zajęć online wymaga dostępu do narzędzia „Microsoft Teams” lub konta w serwisie Facebook, pozwalającego na dostęp do rozmów grupowych. W przypadku Zajęć indywidualnych online Właścicielka dopuszcza możliwość uzgodnienia innych kanałów komunikacji bezpośredniej.
  1. [Możliwe zagrożenia] Korzystanie z Serwisu oraz Usług nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Serwisu w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
  1. [Zapobieganie] W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych. Właścicielka stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu i ich ochroną przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu.
  1. [Konserwacja] Właścicielka nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Serwisu, w szczególności Właścicielka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia jego dostępności, w tym na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. Właścicielka będzie informowała o planowanych przerwach w dostępności Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem komunikatu.
 • Usługi
 • [Świadczenie Usług] Za pośrednictwem Serwisu Właścicielka świadczy Usługi obejmujące:
  • możliwość zapoznania się z informacjami publicznie dostępnymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi specyfiki treningów pilates, informacji dotyczących pilatesu, doświadczenia Właścicielki,
  • zapoznanie się z cennikiem prowadzonych przez Właścicielkę Zajęć, ich charakterystyką i ich grafikiem,
  • rejestrację w Serwisie i prowadzenie konta,
  • zawarcie na odległość z Właścicielką umowy dotyczącej udziału w Zajęciach za pośrednictwem dedykowanych narzędzi w postaci sklepu internetowego (dalej: „Sklep”),
  • zapisywanie się na Zajęcia,
  • Usługę dostarczania informacji dotyczących Serwisu, świadczonych za jego pośrednictwem Usług oraz informacji o pilatesie, tj. Usługę newslettera.
  • [Fitssey] Właścicielka w ramach Serwisu i w celu świadczenia Usług korzysta z oprogramowania Fitssey dostarczanego przez Grzegorza Tomasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „lightenbody Grzegorz Tomasik” przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 7532294721, które umożliwia wykonywanie przez Właścicielkę części Usług w Serwisie.
  • [Dostęp do treści] Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu, Właścicielka świadczy na jego rzecz drogą elektroniczną Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych w ramach Serwisu oraz zapoznawania się z nimi. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika i nie wymaga rejestracji w Serwisie. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta pomiędzy Właścicielką a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.
  • [Treści w Serwisie] Treści i zasoby udostępniane w ramach Serwisu przez Właścicielkę, w tym teksty, zdjęcia i inne materiały należą w całości do Właścicielki, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej i obejmują m.in.:
   • dane kontaktowe dotyczące Właścicielki;
   • informacje o charakterystyce i cenach Zajęć prowadzonych przez Właścicielkę;
   • materiały o charakterze edukacyjnym związane aktywnością fizyczną, sportem, treningiem i pilatesem.
  • [Zastrzeżenie] Zamieszczone w Serwisie wskazówki i porady mają wyłącznie charakter poglądowy i informacyjny, w szczególności nie zastępują fachowej porady lekarza lub innego specjalisty w zakresie indywidualnych predyspozycji do uprawiania sportu w ogólności i uczestnictwa w Zajęciach.
  • [Cennik] W ramach Serwisu możliwe jest zapoznawanie się z cennikiem i charakterystyką Zajęć prowadzonych przez Właścicielkę. Przeglądanie tych informacji jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji.
  • [Grafik] Grafik stanowi interaktywne narzędzie umożliwiające uzyskanie informacji o rodzaju Zajęć, ich lokalizacji (online lub stacjonarnej), terminie i charakterystyce oraz zapisanie się na nie lub odwołanie rezerwacji na zasadach opisanych w Regulaminie. Zapisanie się na Zajęcia lub odwołanie rezerwacji wymagają rejestracji w Serwisie.
  • [Newsletter] W ramach świadczonej drogą elektroniczną Usługi newslettera Właścicielka informuje Klientów, którzy w trakcie rejestracji, lub w ramach ustawień konta w Serwisie, zaznaczyli przycisk (checkbox) umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera na wskazany przez siebie adres e-mail, o nowych materiałach i Zajęciach oraz innych wydarzeniach pojawiających się w ramach i w związku z Serwisem, poprzez przesyłanie ich w postaci listu elektronicznego na podany adres e-mail. Rezygnacja z Usługi newslettera jest możliwa w każdej chwili poprzez zmianę ustawień konta w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielka na adres e-mail: kontakt@angelikamirek.com.
  • [Zakres] Usługa Sklepu obejmuje:
   • umożliwienie Użytkownikowi rejestrację w Serwisie;
   • prowadzenie konta dla Klienta;
   • umożliwienie dokonania zakupu dostępu do Zajęć.
  • [Nieodpłatność] Z tytułu świadczenia Usługi Sklepu nie pobiera się od Klientów opłat.
 • Rejestracja i konto
 •  
  • [Przebieg rejestracji] W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail przesyłana jest przez Właścicielkę wiadomość zawierająca link aktywacyjny, z którego skorzystanie jest wymagane do potwierdzenia dokonania rejestracji i aktywacji konta. Kliknięcie na link powoduje przekierowanie do Serwisu, gdzie możliwe jest wybranie i wprowadzenie hasła.
  • [Konto] Z chwilą dokonania rejestracji następuje zawarcie przez Klienta z Właścicielką umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta (dalej: „Konto”), na zasadach określonych w Regulaminie.
  • [Logowanie] Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Klienta za pomocą ustawień Konta. Danymi logowania jest login i hasło. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji lub zmieniony następnie przy pomocy ustawień Konta. Hasło może zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu na Konto w każdym czasie.
  • [Ochrona hasła] Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim hasła do swojego Konta, za wyjątkiem osób przez niego upoważnionych.
  • [Czas trwania umowy] Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia nieodpłatnie i w każdym czasie, poprzez kontakt z Właścicielką na adres kontakt@angelikamirek.com lub poprzez skorzystanie z narzędzi udostępnionych w ramach Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przedtem umowy dotyczące dostępu do Zajęć, uniemożliwia jednak zapisanie się na Zajęcia z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność. Właścicielka zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy, niż 12 (dwanaście) miesięcy i przez taki okres nie dokonał zakupu dostępu do Zajęć oraz Konta, które zostało użyte do korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przeznaczeniem Serwisu.
 • Zajęcia
 •  
  • [Rodzaje dostępów] W ramach Serwisu możliwe jest zawarcie z Właścicielką umowy o dostęp do Zajęć na następujących zasadach:
   • na pojedyncze Zajęcia, które według grafiku prowadzone są stacjonarnie;
   • jako karnet wstępu ważny na określoną liczbę wejść na konkretny typ Zajęć grupowych online prowadzone według grafiku liczba wejść jeden rodzaj Zajęć przez 6 (sześć) miesięcy;
   • jako subskrypcję dostępu do działającej w ramach serwisu Facebook grupy „Pilates Live – trenuj z Angeliką Mirek” w ramach kontraktu zawieranego na czas oznaczony jednego miesiąca, 6 (sześciu) miesięcy lub 12 (dwunastu) miesięcy, z comiesięczną płatnością pobieraną z góry w modelu płatności kartą kredytową.
  • [Zaproszenie do zawarcia umowy] Informacje zawarte w Serwisie dotyczące charakterystyki i ceny Zajęć nie stanowią oferty Właścicielki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • [Zmiana ceny] Właścicielka zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Zajęć, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów.
  • [Ceny] Ceny Zajęć są cenami brutto, zawierającymi wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych. Ceny nie obejmują ewentualnych kosztów ponoszonych przez Klienta w związku z koniecznością uzyskania dostępu do narzędzi komunikacyjnych ani ewentualnych opłat za dostęp do sieci Internet.
 • Zawarcie umowy
 •  
  • [Obowiązkowa rejestracja] Zawarcie umowy dostępu do Zajęć jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
  • [Zawarcie umowy] Zawarcie umowy dostępu do Zajęć wymaga:
   • zalogowania się do Konta (jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany) lub dokonać rejestracji (jeżeli Użytkownik nie posiada Konta);
   • wyboru rodzaju Zajęć,
   • wyboru modelu dostępu (dostęp jednorazowy, karnet i jego rodzaj, subskrypcja);
   • wyboru metody płatności;
   • wprowadzenia ewentualnego kodu rabatowy;
   • zweryfikowania podanych danych i dokonanych wyborów i wybrania przycisku „Kup teraz”.
  • [Skutek] Wybranie przez Klienta przycisku „Kup teraz” oznacza zawarcie umowy dostępu do Zajęć i zobowiązanie Klienta do dokonania zapłaty.
  • [Utrwalenie treści Umowy] Utrwalenie treści umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta dokumentu potwierdzającego warunki zawartej umowy. Klient ma do nich także dostęp po zalogowaniu się na swoje Konto.
 • Płatności
 •  
  • [Metody] W ramach Serwisu możliwe jest dokonanie zapłaty za dostęp do Zajęć przelewem internetowym oraz kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatniczej iMoje – usługi świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  • [Termin zapłaty] Płatność powinna być bezzwłocznie. Właścicielka potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.
  • [Kody rabatowe] Właścicielka może oferować Klientom rabaty udostępniając im kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych Właścicielka udostępnia wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien przed wyborem przycisku „Zamawiam i płacę” wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu.
 • Zajęcia
 •  
  • [Prowadzenie Zajęć] Zajęcia prowadzone są w formie online poprzez wskazane w opisie Zajęć platformy komunikacyjne, lub stacjonarnie, w określonych lokalizacjach, w godzinach ustalonych i opublikowanych w grafiku Zajęć dostępnym w Serwisie.
  • [Zajęcia online] Zajęcia grupowe online polegają na wykonywaniu przez uczestników Zajęć ćwiczeń pod zdalną kontrolą trenera prowadzącego Zajęcia. Pojedyncze Zajęcia grupowe trwają ok. 55 minut i stanowią część kursu prowadzonego za pośrednictwem Serwisu, o określonych w nim cechach i charakterystyce.
  • [Zajęcia streamowane] W ramach Serwisu możliwe jest wykupienie dostępu do Zajęć streamowanych na żywo w zamkniętej grupie w serwisie społecznościowym Facebook „Pilates Live – trenuj z Angeliką Mirek”. Zajęcia streamowane polegają na tym, że nie mniej niż dwa razy w tygodniu Właścicielka streamuje na żywo wykonywany przez siebie trening trwający nie mniej niż 50 minut, Klient zaś ma możliwość odbierać streaming i na żywo obserwować prawidłowe wykonanie poszczególnych ćwiczeń w ramach Zajęć z komentarzem lub wykonywać trening z Właścicielką. W ramach streamingu nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy prowadzącą a Klientami. Subskrypcja Zajęć streamowanych w ramach grupy „Pilates Live – trenuj z Angeliką Mirek” jest realizowana w ramach kontraktów zawieranych na czas oznaczony, o których mowa w § 4 ust. 1.3. Regulaminu i obejmuje także dostęp do nagrania streamingu. Nagranie streamingu jest dostępne w ramach grupy „Pilates Live – trenuj z Angeliką Mirek” od chwili zakończenia danego treningu do rozpoczęcia kolejnego streamingu, chyba że Właścicielka zdecyduje się na udostępnianie nagrania streamingu dłużej. Dostęp do Zajęć opisanych w niniejszym ustępie wymaga zawarcia terminowego kontraktu na wybrany przez Klienta czas oznaczony, uregulowania płatności, posiadania konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz zwrócenia się do administratora zamkniętej grupy „Pilates Live – trenuj z Angeliką Mirek” z prośbą o dodanie. Czas trwania kontraktu liczony jest od daty jego zawarcia – daty zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi dostępu do Zajęć streamowanych.
  • [Zapisy] Na wszystkie Zajęcia obowiązują zapisy za pośrednictwem Serwisu po uprzednim założeniu Konta i wykupieniu odpowiedniego dostępu. Zapisy są możliwe najwcześniej 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zajęć.
  • [Poziom Zajęć] Zapisów na Zajęcia Klient powinien dokonywać z uwzględnieniem poziomu Zajęć, własnych założeń, możliwości, umiejętności i stanu zdrowia. Poziom oraz charakter Zajęć wynika z ich opisu, z którym Klient powinien się przed zakupem dostępu zapoznać. Klient odpowiada za przystąpienie do Zajęć, które nie odpowiadają mu poziomem, w szczególności rezygnacja z nich w czasie ich trwania stanowi wykorzystanie Zajęć z zakupionej przez Klienta puli.
  • [Przygotowanie] Klient przystępując do Zajęć zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednie miejsce (w tym w szczególności wystarczającą przestrzeń oraz właściwą nawierzchnię) do ćwiczeń oraz właściwy strój (w tym obuwie), jak również upewnić się, że jego stan zdrowia i samopoczucie pozwala na udział w Zajęciach zgodnie z ich opisem. Wykonując ćwiczenia w ramach Zajęć Klient powinien stosować się do wskazówek osoby prowadzącej Zajęcia, jednak musi mieć świadomość, że osoba prowadząca Zajęcia nie może bezpośrednio weryfikować prawidłowości wykonania ćwiczenia przez Klienta ani dostosowania ćwiczenia do indywidualnych możliwości Klienta, wobec czego Klient powinien samodzielnie kontrolować swoje możliwości i organizm i powstrzymać się od wykonywania ćwiczenia, które powoduje ból lub inny dyskomfort, aby uniknąć powstania kontuzji.
  • [Ograniczona liczba miejsc] Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na Zajęciach grupowych, o prawie do udziału w danych Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zapisanie się na listę rezerwową Zajęć w sytuacji, gdy grupa na dane Zajęcia jest pełna.
  • [Rezygnacja z zapisu] Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w Zajęciach poprzez rezygnację z rezerwacji dokonaną w Serwisie maksymalnie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed rozpoczęciem Zajęć, których dotyczy rezygnacja. W takim przypadku trening nie przepada i można go nadrobić w innym dogodnym terminie przed upływem ważności karnetu. Rezygnacja w terminie krótszym, niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć nie jest możliwa i w takim przypadku uważa się, że Klient brał udział w Zajęciach.
  • [Kwestie techniczne] Klient zobowiązany jest samodzielnie i z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o przygotowanie techniczne związane z dostępem do grupy w serwisie Facebook lub do panelu Microsoft Teams, za pośrednictwem którego przeprowadzane będą Zajęcia zgodnie z informacjami w opisie Zajęć.
  • [Spóźnienia i nieobecności] Spóźnienie się lub nieobecność Klient bierze na własną odpowiedzialność.
 • [UWAGA – przystąpienie do Zajęć] Właścicielka informuje, że Klient będący konsumentem, traci prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do Zajęć, jeżeli taki Klient:
  • poprzez przystąpienie do korzystania z wykupionego dostępu do tych Zajęć (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w Zajęciach lub nie odwołanie rezerwacji Zajęć na zasadach określonych w punkcie 7.7. powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do nich, wyrazi zgodę na wykonanie przez Właścicielkę Usługi polegającej na prowadzeniu tych Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, a Zajęcia te się odbędą w pełni;
  • poprzez przystąpienie do odbierania streamingu Zajęć, o których mowa w punkcie 7.3. powyżej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć wyrazi zgodę na wykonanie przez Właścicielkę Usługi polegającej na realizacji tych Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do nich, a Zajęcia streamowane, o których mowa w punkcie 7.3. powyżej zostaną w pełni zrealizowane i streamowane.
 • [Odwołanie Zajęć] Właścicielka zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć grupowych gdy:
  • liczba Klientów zapisanych na zajęcia nie będzie przekraczać 1 (jednej) osoby;
  • w przypadku choroby lub niedyspozycji trenera.
  • [Zapewnienie] Właścicielka zapewnia, że dołoży starań, aby Zajęcia się odbywały zgodnie z grafikiem udostępnionym w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. W przypadku, w którym Zajęcia nie odbędą się z przyczyn zależnych od Właścicielki:
   • w przypadku zakupu pojedynczych Zajęć Klient będzie mógł wykorzystać je w innym terminie;
   • w przypadku zakupu karnetu, o którym mowa w § 4 ust. 1.2. Regulaminu – ewentualna rezerwacja odwołanych Zajęć nie będzie powodowała wykorzystania liczby wykupionych wejść, a ważność karnetu zostanie wydłużona, lub Klient będzie mógł wykorzystać karnet w niewykorzystanym dotąd zakresie na potrzeby innych Zajęć o takiej samej lub niższej cenie, w zależności od swojej decyzji.
 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 • [Termin] Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 (czternastu) dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od daty zawarcia umowy o dostęp do Zajęć.
  • [Sposób] Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Właścicielkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować pisemnie na adres „ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH”, ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, lub mailowo na adres e-mail: kontakt@angelikamirek.com.
  • [Zwrot należności] W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, Właścicielka zobowiązana jest zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właścicielkę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • [Wyjątki] Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy m.in.:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – sytuacja taka występuje w przypadku, w którym Klient będący konsumentem poprzez przystąpienie do korzystania z dostępu do Zajęć (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w Zajęciach lub nie odwołanie rezerwacji Zajęć, które się odbyły, na zasadach określonych w punkcie 7.8. powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć wyrazi zgodę na wykonanie przez Właścicielkę Usługi polegającej na prowadzeniu Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, a Zajęcia te się w pełni odbędą;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy – sytuacja taka występuje w przypadku, w którym Klient będący konsumentem poprzez przystąpienie do odbierania Zajęć streamowanych, o których mowa w punkcie 7.3. powyżej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, wyrazi zgodę na wykonanie przez Właścicielkę Usługi polegającej na realizacji Zajęć streamowanych przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, a Zajęcia te w pełni zostaną zrealizowane i streamowane;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
  • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem.
 • Reklamacje
 •  
  • [Jak zgłosić] Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, mogą być składane pisemnie na adres ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH”, ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, lub mailowo na adres e-mail: kontakt@angelikamirek.com.
  • [Co zamieścić] W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
  • [Odpowiedź] Właścicielka rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
  • [Dobrowolność] Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.
 • Postanowienia końcowe
 1.  
  1. [Polskie prawo] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującym w Polsce.
  1. [PDF] Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formacie PDF w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie.
  1. [Zmiany Regulaminu] Właścicielka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
   1. konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
   1. potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
   1. potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
   1. zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
   1. zmianę warunków technicznych świadczenia Usług za pomocą Serwisu;
   1. potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
   1. konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
  1. [Informacja o zmianie] Właścicielka poinformuje z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu Klientów oraz Użytkowników, dla których prowadzone jest w Serwisie Konto. Informacja zostanie przekazana poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta, lub podany w ramach zawarcia umowy o zakup dostępu do Zajęć stosownego powiadomienia wraz treścią zmienianego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmiany w życie. Ponadto, Właścicielka w tym samym terminie zamieści w Serwisie komunikat informujący o wprowadzanych zmianach. Zmieniony Regulamin wiąże osoby, które przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie nie zrezygnują z prowadzenia dla nich Konta.
  1. [Stosowanie starego Regulaminu] Do Klientów, którzy zawarli umowę dotyczącą dostępu do Zajęć przed wejściem w życie Regulaminu, stosuje się Regulamin w postaci, która obowiązywała w chwili dokonania zakupu dostępu do Zajęć.
  1. [Informacja] Realizując nałożony przez przepisy prawa obowiązek Właścicielka informuje, że konsument korzystający z Serwisu może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy nim a przedsiębiorcą – w tym Właścicielką – zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, dotyczące także możliwości uzyskania pomocy w sprawie sporu z przedsiębiorcą, dostępne są również na stronach internetowych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  1. [Platforma ODR] Realizując nałożony przepisami prawa obowiązek Właścicielka informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ORD (ang: online dispute resolution), stanowiąca narzędzie dla konsumentów i przedsiębiorców decydujących się na pozasądowe rozstrzyganie sporów w zakresie zawartych przez Internet umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
  1. [ADR/ODR] Właścicielka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozwiązywania sporów ani nie korzysta z rozwiązywania sporów przy pomocy platformy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w sprawach dotyczących umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych w związku z korzystaniem z Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod i z tej platformy, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. [Właściwość sądu] Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Właścicielką będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Właścicielkę.
  1. [Prawo polskie] Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.